Vervoerovereenkomst – Algemene voorwaarden

Artikel 1. – Definities en toepassingsgebied

  1.1.  Autocars De Windt, BVBA, Dorp-Oost 89 te 9080 Lochristi, hierna genoemd de vervoerder.
  1.2.  De opdrachtgever is de natuurlijke- of de rechtspersoon die de diensten van de vervoerder gebruikt. De vervoerder mag als opdrachtgever beschouwen elkeen die haar een opdracht toevertrouwt: in eigen naam en voor eigen rekening of in eigen naam en voor andermans rekening, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, lasthebber, in naam en voor rekening van een derde. Deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde wordt opdrachtgever op voorwaarde dat de naam en de overige relevante gegevens van deze tegelijkertijd met de opdracht aan de vervoerder worden verstrekt.
  1.3.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst voor het vervoer van personen, tussen enerzijds de vervoerder die zich verbindt een dienst van ongeregeld vervoer uit te voeren door één of meerdere autocars, met chauffeur(s) en anderzijds de opdrachtgever die deze dienst bestelt.
  1.4.  Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, worden enkel deze algemene voorwaarden aanvaard.

Artikel 2. – Aanvang van de vervoerovereenkomst

  2.1.  Bij de reservatie overhandigt de opdrachtgever de voor akkoord ondertekende offerte aan de opdrachtgever. Zo niet ontstaat de overeenkomst automatisch volgens 2.2.
  2.2.  De vervoerovereenkomst ontstaat op het ogenblik dat de opdrachtgever de geschreven bevestiging van de bestelling door de vervoerder ontvangt.
  2.3.  Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
  2.4.  Bij individueel geboekte uitstappen of reizen is de overeenkomst definitief na het betalen van het voorschot of de gehele som. Door het betalen van de som aanvaardt men deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. – Overdraagbaarheid van de vervoerovereenkomst

3.1. De opdrachtgever kan vóór het vertrek, de vervoerovereenkomst overdragen aan (een) derde(n), die moet(en) voldoen aan alle voorwaarden van de vervoerovereenkomst. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de vervoerder op de hoogte te brengen.
De overdrager en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de prijs en de kosten van de overdracht.

Artikel 4. – Prijs

4.1. De prijs in de onderhavige overeenkomst is vast, onder voorbehoud van een duidelijke materiële fout en van een prijsherziening die uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan en die het gevolg is van een herziening van:
– de op de verplaatsing toegepaste wisselkoersen en/of;
– de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of;
– de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
Zo de vergoeding 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de opdrachtgever recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de vervoerder heeft betaald.

Artikel 5. – Betaling

  5.1.  Geen enkele prestatie zal geleverd worden zonder dat een gedagtekende en ondertekende offerte naar de vervoerder teruggestuurd werd en een voorschot van 80% betaald werd, met een minimum van 350,00 euro.
  Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, is het saldo betaalbaar uiterlijk 20 kalenderdagen vóór de datum van vertrek. Indien de levering van de dienst plaatsvindt op minder dan 2 kalenderdagen vóór datum van vertrek, is de volledige prijs onmiddellijk te betalen door de opdrachtgever.
  5.2.  Alle facturen zijn betaalbaar in het kantoor van de vervoerder te Dorp-Oost 89, 9080 Lochristi.
  5.3.  Behoudens andersluidend en schriftelijk beding, zijn onze facturen contant betaalbaar.
  5.4.  Een interest van 10% pro rata temporis is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verschuldigd bij niet-betaling vanaf de 8ste dag na ontvangst van de factuur. Overeenkomstig artikel 6 wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zal de opdrachtgever de vervoerder vergoeden voor alle invorderingskosten, met inbegrip van het honorarium en de kosten van een advocaat en de kosten voor technisch advies, die de vervoerder opgelopen heeft als gevolg van het niet naleven door de opdrachtgever van één van zijn verbintenissen die voortvloeien uit de onderhavige algemene voorwaarden.
  5.5.  Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere facturen, ongeacht de eerder toegekende betalingsfaciliteiten van al de andere facturen, onmiddellijk opeisbaar.
  5.6.  Bij niet-betaling om welke reden dan ook, behoudt de vervoerder zich het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft een factuur te betalen en zijn achterstel minstens 500,00 euro bedraagt, worden nieuwe en toekomstige opdrachten geweigerd, en dit ongeacht en onverminderd de betaling van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.
  5.7.  Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen, of bij niet-nakoming door de vervoerder van zijn verplichtingen, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, aan de wederpartij een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 euro, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
  5.8.  De opdrachtgever, is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.
  5.9.  Bij individueel geboekte uitstappen, dagreizen of meerdaagse reizen moet de reiziger de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 6. – Klachten

  6.1.  Klachten tijdens de uitvoering van de vervoerovereenkomst moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De begunstigde kan zich wenden tot de (vertegenwoordiger van de) vervoerder.
  6.2.  Werd de klacht niet bevredigend opgelost of kon onmogelijk een klacht geformuleerd worden, dan moet uiterlijk één maand na het einde van de vervoerovereenkomst bij de vervoerder per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs een klacht worden ingediend. Dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) bevatten.
  6.3.  Het indienen van klachten heeft geen invloed op de eisbaarheid van de bedragen welke uit andere oorzaken de vervoerder in rechte toekomen.

Artikel 7 – Annulatie

  7.1.  Bij annulatie door de opdrachtgever minder dan 7 kalenderdagen voor de datum van het vertrek, zal 100% van de betaling verschuldigd zijn. Bij annulatie van de bestelling door de opdrachtgever minder dan 10 kalenderdagen, zal 50% verschuldigd zijn.
  7.2.  Bij annulatie door de vervoerder voor redenen die niet te wijten zijn aan de opdrachtgever, zal de opdrachtgever onmiddellijk een terugbetaling ontvangen. De opdrachtgever heeft eveneens recht op een vergoeding bij de niet-uitvoering van de vervoerovereenkomst, behalve wanneer de niet-uitvoering het gevolg is van overmacht of van een vreemde oorzaak die niet te wijten is aan de vervoerder (bv. staking, lock-out, oorlog, oproer, …). Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief.
  7.3.  Bij annulatie voor individueel geboekte uitstappen, dagreizen of meerdaagse reizen kan de reiziger te allen tijden het contract geheel of gedeeltelijk verbreken vóór de afsluiting van de inschrijvingen. Indien de uiterste inschrijvingsdatum verstreken is zal men de volledige reissom betalen en geen terugbetaling kunnen eisen.
  Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Autocars De Windt of de bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.
  7.4.  De annulatie moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan Autocars De Windt of de reisbemiddelaar worden meegedeeld. Enkel de postdatum geldt voor het bepalen van de annulatiekost.

Artikel 8. – Aansprakelijkheid van de vervoerder

8.1. De vervoerder verwerpt alle aansprakelijkheid in geval van een onderbreking van de uitvoering van de vervoerovereenkomst en/of een vertraging als gevolg van overmacht (bv. ongevallen, stakingen, mist, sneeuw, overstromingen, wegenwerken, …). Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief. Eventuele bijkomende kosten voor vervoer en/of verblijf die kunnen voortvloeien uit een reisonderbreking en/of een vertraging als gevolg van overmacht, zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 9. – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

  9.1.  De passagier(s) is (zijn) gehouden zich bij het vertrek aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de overeenkomst. Bij niet-nakoming in hoofde van de passagier(s) om zich aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de vervoerovereenkomst, is de vervoerder niet gehouden tot de terugbetaling van de betaalde bedragen, noch tot het verzekeren van een gelijkaardige verplaatsing.
  9.2.  De passagier(s) dien(t)en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en dien(t)en eveneens de normale omgangsvormen te respecteren. De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, dienen door de passagiers nageleefd te worden.
  9.3.  Het is verboden te roken aan boord van het voertuig.
  9.4.  Indien het handelen of het nalaten door de passagier(s) tijdens de uitvoering van onderhavige vervoerovereenkomst een gevaar vormt voor de andere passagiers en/of resulteert in lichamelijke en/of morele schade aan een werknemer/lasthebber/onderaannemer van de vervoerder en/of resulteert in materiële schade aan het (de) voertuig(en) en/of in andere materiële schade, heeft de bestuurder het recht om (in overleg met de vervoerder), de verplaatsing te onderbreken gedurende de tijd die hij/zij nodig acht of om terug te keren naar de plaats van vertrek. De opdrachtgever is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor deze schade.

Artikel 10. – Bevoegdheid en rechtspleging

10.1. De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Gent.